Egyenlő Esélyt Tanoda Egyesület

Egyenlő Esélyt

Főoldal

A tanoda délutáni programot nyújt a városban és vonzáskörzetében élő alsó és felső tagozatos és már középiskolába járó cigánygyerekeknek és hátrányos helyzetűeknek. .Kultúraközvetítő iskolaként is felfogható, mely képességfejlesztő, értékközvetítő programjaival az iskolai eredményességet kívánja növelni. Az iskolai sikertelenség, amely végső soron a tanulmányi elégtelenségben jelenik meg, több egymást erősítő tényező következménye. Az okok egyrészt a családban keresendők: sok esetben a család nem képes biztosítani azokat a feltételeket, amelyek segíthetik, ösztönözhetik gyerekeiket a középiskolai helyekért való versenyfutásban, illetve az általános vagy középiskolai tanulmányok sikeres teljesítésében. A nagyarányú a cigányságot különösen sújtó munkanélküliség és a szakképzetlenség, a tudás felértékelődése a munkaerő piacon szükségessé tette a középfokú intézményekbe való bejutást, illetve annak sikeres elvégzését segítő program levezetését. Az országban egyre több helyen eredményesen működik már évek óta a tanoda program.

A tanoda tagozatai csak félnapos, illetve hétvégi foglalkozást nyújtanak.

Ez az intézmény nem jelenti a hátrányos helyzetűek szegregálását, mivel továbbra is az általuk választott általános és középiskolába járnak. A tanoda megpróbálja mindazokat a lehetőségeket, amelyek az eredményes tanuláshoz, majd a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlenek. Olyan környezetet kínálunk a gyerekeknek- akiknek ez otthon nem adatik meg- amely a továbbtanulás irányába tereli őket, amelynek hatására érdekessé, értékessé válik.

A tanoda program nem egyszerűen korrepetáló jellegű – bár természetesen igény szerint a napi iskolai tanulnivalóban képesített pedagógusok segítenek. Szakkör, illetve klub kínálattal szeretnénk felhívni a gyerekek figyelmét a körülöttük lévő világ ismeretforrásainak gazdagságára, mint értéknek a jelentőségére is. Az egyéniséget nemcsak az egyes emberrel, hanem az etnikai közösséggel kapcsolatban is értéknek tekintjük. Azt szeretnénk sugallni, hogy a „cigány mivolt„ érték, ahogy minden etnikai másság. A programban benne foglaltatik az értékközvetítés, a képességfejlesztés, a tanulási-művelődési technikák kialakítása, a szabadidő-kultúra gazdagítása.

Az általános iskola egyik kulcsproblémája, hogy igen alacsony az eredményesen továbbtanuló cigány gyerekek és a hátrányos helyzetű fiatalok száma. A középiskolában továbbtanulók jelentős része lemorzsolódik, mert az iskola által igényelt, az eredményes tanuláshoz szükséges segítséget a család nem tudja megadni. E két problémának egy segítő programon belüli megoldására teszünk kísérletet.

Két korosztályra koncentrálunk: azokra a felső tagozatosokra és középiskolásokra, akik tanulni szeretnének, de segítő légkör hiányában nem jutnának el középiskolába, egyetemre, főiskolára. A program a középiskola bemeneti és kimeneti szakaszában egyaránt segítséget tud nyújtani a rászoruló gyerekek oktatásában. Egyben a családok is a két kritikus életszakaszban érzékelhetik a támogatást. Természetesen szükséges a szülők, a család együttműködése is, ezért az elején csak olyan gyerekekkel kezdünk el dolgozni, akiknek a családja ezt egyértelműen igényli és támogatja.

Azokat a fiatalokat akik már középiskolába járnak, azzal támogatjuk, hogy a program keretében megadunk nekik minden olyan háttérszolgáltatást, amely a sikeres tovább haladásukhoz szükséges. ( egyéni felzárkóztatást, szakmai korrepetálást, könyvtárat, számítógépet, nyelvórákat, háttértudást, háttérismeretet gyarapító élményeket)

Együttműködést kívánunk kialakítani a gyerekeket délelőtt befogadó intézményekkel. 30 fővel akarunk indulni és a lehetőségekhez, igényekhez mérten folyamatosan fejleszteni a tanoda létszámát.

Az általános iskolai tagozatra azok a tanulók jelentkezhetnek, akiknek a tanodánk által nyújtott segítséggel reális esélyük van a továbbtanulásra.

A középiskolai tagozat szolgáltatásait azoknak a hátrányos helyzetű és cigány fiataloknak ajánljuk, akik valamely érettségit adó középiskolába járnak, esetleg felsőfokú tanulmányokra készülnek.

A tanoda szolgáltatásaiból a diákok önállóan választhatnak. Az igények felmérése a tanév első hetében történik meg, ez alapján készülnek el az egyéni órarendek, és kezdődhet a munka.

A gyerekekkel való foglalkozás két területen folyik.

  • tanulássegítés

  • szabadidős programok

A szabadidős program keretét a hétvégi kulturális, és szabadidős programok adják. A cigány és a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai előmenetelének nehézségei nemcsak a tantárgyakban nyújtott teljesítménnyel mérhetők és magyarázhatók. Vannak olyan ismeretek, tudások, készségek amelyeket az átlag gyerek otthonról hoz, otthon tanul. A Tanoda egyik célja ezen ismeretek játékos, szórakoztató formában való elsajátítása. A gyerekeknek szükségük és igényük van arra, hogy segítsünk szabadidejük okos eltöltésében. A Tanoda feladata az, hogy az eredményes iskolai és társadalmi előmenetel hátterét segítsen megteremteni: motiválja és ösztönözze a gyerekeket. Azok a gyerekek, fiatalok akik a Tanodát látogatják, mindennapjaikban nem a társadalom által elvárt értékeket képviselik.

A Tanoda tervezett szabadidős tevékenységei kikapcsolódást jelentenek a mindennapokból. Mivel az idelátogató gyerekek, fiatalok mindennapjait nem az intellektuális tevékenységek képezik, kikapcsolódást éppen ezek jelenthetnek. Ezt kiegészíti a színházlátogatás, kiállítás, múzeumlátogatás és ismerkedés a művészeti ágakkal.

A bemeneti mérések elvégzése után, egyéni fejlesztési tervet készítünk a Tanodába járó minden tanulónak. A fejlesztő pedagógus és a szakmai vezető irányításával a pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Kis csoportokban, 5-6 fővel, és mindenki a hiányosságának megfelelően részesül egyéni fejlesztésben. A pedagógusok munkájában és a szabadidős programok lebonyolításában a Veszprémi Hittudományi Főiskola szociális munkás hallgatói vannak a segítségünkre.

 

 

 

Üveges Gabriella